ระบบจองล็อคจำหน่ายสินค้า
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม