สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail address:machine@diw.mail.go.th
โทรศัพท์ โทร. 02 430 6317 ต่อ 2600 ถึง 2608 โทรสาร โทร. 02 430 6317 ต่อ 2699

facebook twitter facebook

diwmap