ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532) และฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

        ให้เครื่องจักรตามบัญชี 1 ท้ายกฎกระทรวง สำหรับใช้ในกิจการอุตสาหกรรม ตาม บัญชี 2 เป็นเครื่องจักร
ที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ แม้จะเป็นเครื่องจักรที่ยังมิได้ติดตั้งหรือ ติดตั้งแล้วแต่ยังมิได้ใช้งาน

กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532)       

บัญชี 1    เครื่องจักร

( ก ) เครื่องจักรที่ใช้ในกรรมวิธีโดยตรงของกิจการอุตสาหกรรม
( ข ) เครื่องจักรดังต่อไปนี้

1 เครื่องจักรจ่ายพลังงานซึ่งไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า
2 เครื่องจักรจ่ายพลังงาน รวมทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า
3 เครื่องจักรนำพา หรือ ยกระดับของแข็ง หรือ ของอื่นที่เป็นกลุ่มก้อน
4 เครื่องจักรชั่ง หรือ ผสมส่วนของแข็ง หรือ ของเหลว
5 เครื่องจักรขับดัน หรือ ยกระดับของเหลว
6 เครื่องจักรขับดันก๊าซ
7 เครื่องจักรทำความเย็น ปรับอากาศ หรือ ปรับสภาวะก๊าซ
8 เครื่องจักรหล่อหลอม หรือ แปรรูปโลหะ
9 เครื่องจักรแยกฝุ่นละออง เศษของแข็งจากก๊าซ
10 เครื่องจักรแยกของแข็งจากของเหลว
11 เครื่องจักรผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
12 เครื่องจักรผสม นวด หรือ คลุกเคล้าของแข็ง ของเหลวที่มีความหนืดสูง  หรือ สารละเอียด ชื้นและเหนียว
13 เครื่องจักรย่อย หรือ บดของแข็ง
14 เครื่องจักรแยก หรือ คัดขนาดของแข็งหรือของเหลว
15 เครื่องจักรทำสารละลายให้เข้มข้นโดยการระเหย
16 เครื่องจักรทำสารละลายให้ตกผลึก
17 เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์ให้แห้ง
18 เครื่องจักรกลั่น หรือ กลั่นลำดับส่วน(Fractionating) จากของแข็งหรือ ของเหลวผสม
19 เครื่องจักรทำสุญญากาศ
20 เครื่องจักร ต้ม เคียว นึ่ง อบ หรือ เผาของแข็ง หรือ ของเหลว
21 เครื่องจักรถ่ายเทความร้อน(Heater Exchangers)ระหว่างของไหล(Fluids)  โดยผ่านผนังที่บรรจุ

                  บัญชี 2  กิจการอุตสาหกรรรม

1 อุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ การชำแหละ หรือ การถนอมเนื้อสัตว์
2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
3 อุตสาหกรรมการถนอมผลไม้ หรือ ผักโดยการบรรจุ หรือ อัดในภาชนะ
4 อุตสาหกรรมการถนอมหรือการปรุงแต่งอาหารประเภทสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล
5 อุตสาหกรรมน้ำมันพืช หรือ ไขสัตว์
6 อุตสาหกรรมการขัด การสี การโม่ หรือ การป่นเมล็ด หรือ หัวพืช
7 อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปจากแป้ง
8 อุตสาหกรรมน้ำตาล
9 อุตสาหกรรมลูกกวาด ทอฟฟี่ ช็อกโกแลตแท่ง หรือ ขนมอื่นทำนองเดียวกัน
10 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง
11 อุตสาหกรรมอาหารอื่นสำหรับคน
12 อุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตว์
13 อุตสาหกรรมการผลิตสุราหรือเบียร์
14 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
15 อุตสาหกรรมยาสูบ
16 อุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใย การปั่นด้าย การทอ หรือการแต่งสำเร็จซึ่งผ้า
17 อุตสาหกรรมสิ่งถัก
18 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
19 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสิ่งทอ ที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่ม
20 อุตสาหกรรมสิ่งทออื่น
21 อุตสาหกรรมพรม
22 อุตสาหกรรมเชือก
23 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ หรือ กระดาษ
24 อุตสาหกรรมกล่อง ถุง หรือ หีบ ที่ทำด้วยกระดาษ
25 อุตสาหกรรมสิ่งของอื่นที่ทำด้วยเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
26 อุตสาหกรรมเคมีขั้นพื้นฐาน
27 อุตสาหกรรมปุ๋ย
28 อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง
29 อุตสาหกรรมยางเรซินสังเคราะห์ พลาสติก หรือ เส้นใยสังเคราะห์นอก จาก เส้นใยแก้ว
30 อุตสาหกรรมสีทา น้ำมันชักเงา แลคเคอร์ หรือ ทินเนอร์
31 อุตสาหกรรมยา
32 อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สบู่ หรือ สิ่งชำระล้าง
33 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีอื่น
34 อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
35 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือ ถ่านหิน
36 อุตสาหกรรมเหล็ก หรือ เหล็กกล้า ในขั้นพื้นฐาน
37 อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในขั้นพื้นฐาน
38 อุตสาหกรรมของมีคม เครื่องมือ หรือ เครื่องใช้ ที่ทำด้วยโลหะ
39 อุตสาหกรรมเครื่องเรือน หรือ เครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำด้วย
โลหะทั้งหมด หรือ เป็นส่วนใหญ่
40 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะที่เป็นโครงสร้าง
41 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้าง เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์
42 อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ หรือ เครื่องกังหันที่เป็นต้นกำลัง
43 อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
44 อุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับงานโลหะหรืองานไม้
45 อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
46 อุตสาหกรรมเครื่องจักร หรือ เครื่องอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
47 อุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า หรือ เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง
48 อุตสาหกรรมเครื่องรับ หรือ ส่ง วิทยุ หรือ โทรทัศน์ หรือ   อุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
49 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน
50 อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์หรือวัสดุไฟฟ้าอื่น
51 อุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับสำนักงาน
52 อุตสาหกรรมเครื่องมือวิชาชีพหรือเครื่องทดลอง หรือ   เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการควบคุมทางวิทยาศาสตร์
53 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใช้ในการถ่ายภาพ การฉาย หรือ การขยายภาพ
54 อุตสาหกรรมนาฬิกา
55 อุตสาหกรรมการต่อเรือ การซ่อมเรือ หรือ การแปรสภาพเรือ
56 อุตสาหกรรมรถยนต์
57 อุตสาหกรรมจักรยานยนตร์ หรือ รถจักรยาน
58 อุตสาหกรรมยานพาหนะที่ใช้ราง
59 อุตสาหกรรมอากาศยาน
60 อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น
61 อุตสาหกรรมการฟอก หรือ การแต่งสำเร็จซึ่งหนังสัตว์
62 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หรือ หนังเทียม
63 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายที่ทำจากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
64 อุตสาหกรรมยางนอก หรือ ยางในของยานพาหนะ
65 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง
66 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
67 อุตสาหกรรมเลื่อยไม้ หรือ การไสไม้ หรือ การประดิษฐ์วัสดุก่อสร้างที่ทำด้วยไม้
68 อุตสาหกรรมกล่อง หีบ ถัง หรือ ภาชนะอื่น ที่ทำด้วยไม้ ไม้ไผ่ หรือ หวาย
69 อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และ เครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำด้วยไม้ทั้งหมด หรือ เป็นส่วนใหญ่
70 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้อื่น
71 อุตสาหกรรมการพิมพ์
72 อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
73 อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่
74 อุตสาหกรรมแก้ว หรือ ผลิตภัณฑ์แก้ว
75 อุตสาหกรรมซีเมนต์ ปูนขาว หรือ ปูนปลาสเตอร์
76 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะอื่น
77 อุตสาหกรรมเพชรหรือพลอย หรือ เครื่องเงิน ทอง ทองคำขาว หรือ นาก
78 อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
79 อุตสาหกรรมเครื่องกีฬา
80 อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
81 อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายก๊าซโดยใช้ระบบท่อส่ง
82 อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
83 อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ หรือ น้ำร้อนโดยใช้ระบบท่อส่ง
84 อุตสาหกรรมการบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตสินค้า
85 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการโรงแรม หรือ สถานที่พักแรม
86 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสวนสนุก
87 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาล
88 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการศูนย์เอกซเรย์
89 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานบริหารร่างกาย
90 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการด้านการศึกษาและการกีฬา
91 อุตสาหกรรมการบันทึก ล้าง อัด หรือ ขยายภาพ หรือ การบันทึกเสียง
92 อุตสาหกรรมการอบพืช หรือ เมล็ดพืช การเก็บรักษาพืช หรือ เมล็ดพืช  หรือ การกะเทาะเมล็ดพืช และ  เปลือกเมล็ดพืช
93 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ หรือ การเพาะปลูก
94 อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ หรือ ถลุงแร่
95 อุตสาหกรรมการปรับคุณภาพของเสีย
96 อุตสาหกรรมการซักรีด ซักฟอก รีด อัด หรือ ย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่มพรม หรือ ขนสัตว์
97 อุตสาหกรรมการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับ กิจการอุตสาหกรรมใด
98 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือ วิจัยทางวิทยาศาสตร์
99 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการการบริการของนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน

กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2538)

100 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่เครื่องกำเนิดสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณ สถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมภาคพื้นดินตลอดจน
อุปกรณ์เชื่อมโยง การสื่อสารซึ่งกำลังมือที่สำคัญต่อการติดต่อของโลก
ในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้
101 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การกำจัดขยะ  การล้างรถยนต์ ศูนย์บริการการตรวจสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์  โดยภาคเอกชนเป็นผู้ควบคุมกันเองส่วนราชการมีหน้าที่กำกับดูและ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
102 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนส่งทางท่อ ได้แก่ กิจการขนส่งน้ำมันก๊าซ ปิโตเลี่ยมเหลว ถ่านหิน หรือสินค้าอื่นที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญ
103 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการการขนถ่าย และ คลังสินค้า  ได้แก่ ระบบลำเลียงสินค้า รถขนถ่ายสินค้า เครื่องจักรขนถ่ายสินค้า ตลอดจนเครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ
104 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งที่ขับเคลื่อนบนรางหรือเคเบิล ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและหรือระบบรถไฟลอยฟ้า ตัวรถไฟฟ้า และระบบสถานีควบคุมการติดต่อ   สือสารการเดินรถ  และ  กระเช้าลอยฟ้า(ระบบเคเบิล) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
105 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์        สำหรับ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการรักษาสภาพแวดล้อม
106 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัย  เพื่อการพัฒนาการ  ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
107 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์และวิจัยเพื่อการพัฒนามาตราฐานสินค้า