ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร
ตามกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร (พ.ศ.2560)
 ( 1 )  ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
( ก )
เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินห้าแสนบาท
เครื่องละ 750 บาท
  หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกัน และคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 12,000 บาท
(ข )
เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท
เครื่องละ 600 บาท
  หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกัน และคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 12,000 บาท
( ค )
เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เครื่องละ 300 บาท
  หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกัน และคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 12,000 บาท
( ง )
เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท
เครื่องละ 60 บาท
  หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกัน และคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 12,000 บาท
( จ )
กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรหลายเครื่องและ มีมูลค่า
ต่างกันในโรงงานเดียวกันและในคราวเดียวกันให้คิดค่า
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่มูลค่าสูงกว่าก่อนตามลำดับ และรวม ค่าธรรมเนียมแล้ว
ไม่เกิน 12,000 บาท
( 2 )
ค่าออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
ฉบับละ 100 บาท
( 3 )
ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนฯ ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับ
หรือ ทำไว้ที่เครื่องจักร
เครื่องหมายละ120 บาท
หรือถ้าประทับไว้หรือทำไว้หลายเครื่องในโรงงาน หรือสถานที่เดียวกัน และคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 1,200 บาท
( 4 )
ค่าจดทะเบียนใหม่ตามมาตรา 11(ย้าย) หรือมาตรา 12(เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเครื่องจักร)
ครั้งละ 300 บาท
( 5 )
ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
พันละ1ของจำนวนเงิน
ที่จำนองหรือขายฝาก
แต่อย่างสูงไม่เกิน
120,000 บาท
( 6 )
ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทฺธิ์เครื่องจักร
เครื่องละ 100 บาท
        หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน
หรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 2,000 บาท
( 7 )
ค่าตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ครั้งละ 40 บาท
( 8 )
ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วย คำรับรองว่าถูกต้อง
หน้าละ 10 บาท
( 9 )
ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
พันละ 1 ของจำนวนเงินที่จำนอง แต่อย่างสูงไม่เกิน 6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน

( 1 )
ค่าออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
ฉบับละ 1,000 บาท
( 2 )
ค่าออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
ฉบับละ 500 บาท
( 3 )
ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
ครั้งละ 500 บาท