เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เป็นไปตามแผนฯ การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง พร้อมทั้งเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
https://www.facebook.com/100083145323919/posts/pfbid02ggirXN7oFCPNRpa7AXie2PJCr5DRq49LaKZ6vzmtoQbTjLZt5hpxiY37nkH5EChTl/?mibextid=Nif5oz